dit is uw beste inkt deal!

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die MediaHolland aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.mediaholland.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaHolland. (ook niet via een eigen netwerk).

Wettelijke kennisgeving: Alle merknamen, handelsmerken en geregistreerde handelsmerken die op deze website worden gebruikt,
zijn het eigendom van hun rechtmatige eigenaars. Zij worden hier alleen gebruikt om de respectievelijke bedrijven, producten en
diensten te beschrijven of te identificeren. Alle merknamen, handelsmerken en productaanduidingen worden uitsluitend gebruikt
om de compatibiliteit aan te geven en zijn niet verbonden met de originele producten van de respectieve fabrikanten.

MediaHolland kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mediaholland.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

MediaHolland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mediaholland.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.mediaholland.nl te kunnen raadplegen.